با حذف آلبوم ارزش های ماندگار، کارهای یادگار . کد 48 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف