با حذف آلبوم وداع رزمندگان . کد 02 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف