با حذف آلبوم اعزام رزمندگان . کد 03 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف