با حذف آلبوم آموزش و آمادگی نظامی در دفاع مقدس . کد 04 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف