با حذف آلبوم تجهيزات،‌ ادوات و تخصص نيروی انسانی در دفاع مقدس . کد07 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف