با حذف آلبوم زمين مسلح . کد 08 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف