با حذف آلبوم بمباران شهرها و مناطق مسكوني . کد 10 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف