با حذف آلبوم بزرگترين آلبوم تصاوير دفاع مقدس، بزرگداشت شهيد ماشاءالله سرهنگی تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف