با حذف آلبوم امداد رساني و انتقال مجروحين. کد 11 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف