با حذف آلبوم لشکر27 محمد رسول الله صلوات الله علیه . کد 12 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف