با حذف آلبوم لشکر ۱۴ امام حسین علیه السلام . کد 52 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف