با حذف آلبوم لشگر17علی ابن ابیطالب علیه السلام . کد 16 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف