با حذف آلبوم جهاد سازندگی . کد 17 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف