با حذف آلبوم اطلاعات و عملیات یگان های رزم خراسان . کد 18 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف