با حذف آلبوم کمیته انقلاب اسلامی . کد 19 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف