با حذف آلبوم گلزار شهدا . کد 22 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف