با حذف آلبوم مناسبت ها و رویدادها . کد 23 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف