با حذف آلبوم حاج احمد متوسلیان، شیر در زنجیر . کد 24 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف