با حذف آلبوم کاظم اخوان عکاس و خبرنگار دفاع مقدس . کد 25 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف