با حذف آلبوم آزادگان، حقیقت مقاومت . کد 28 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف