با حذف آلبوم کودکان و نوجوانانی که در بزرگسالی حماسه آفرین شدند . کد 29 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف