با حذف آلبوم استقامت و پایداری . کد 30 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف