با حذف آلبوم دفاع مقدس، جانبازان - مجروحین - مصدومین . کد 31 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف