با حذف آلبوم فتح و ظفر . کد 34 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف