با حذف آلبوم خرمشهر، شهری در آسمان . کد 35 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف