با حذف آلبوم عرض ادب به ساحت مقدس شهدا . کد 36 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف