با حذف آلبوم ورزش در جبهه . کد 39 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف