با حذف آلبوم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران . کد 40 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف