با حذف آلبوم دفاع مقدس: نظم ، انضباط ، ایمان . کد 42 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف