با حذف آلبوم شهدای سازمان آتش نشانی(نجات نشان) جمهوری اسلامی ایران . کد 53 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف