با حذف آلبوم سر فصل عشق و ایثار در استانها . کد 54 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف