با حذف آلبوم پیران پرتوان . کد 49 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف