با حذف آلبوم نماز، توسل ، عبادت . کد 44 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف