با حذف آلبوم یاران ماندگار . کد 46 آ تمام عکس ها و فیلم های در آن حذف خواهد شد. آیا اطمینان دارید؟

تایید حذف